Κώστας Μπακούρης
Κώστας Μπακούρης

O Κώστας Μπακούρης είναι Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Διεθνής Δαφάνεια-Ελλάς. Απο το 1996 αποστολή της οργάνωσης είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας, τη λογοδοσίας και της ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.