Σταματήστε το πρόγραμμα της Τρόικα λέει έκθεση της EMPL

07.03.2014
 • Γραμματοσειρά
  - +
  K2_DOUBLE_INCREASE_FONT_SIZE
Η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αύξηση χρέους, πτώση δημοσιονομικών εσόδων,  λιγότερες και επισφαλείς θέσεις εργασίας και καταστρατήγηση το ευρωπαϊκού κοινωνικού συμφώνου εντοπίζει έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) που ερευνά την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα σε χώρες που επιβλήθηκαν τα προγράμματα προσαρμογής: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο. Πρόκειται για την αιτιολογική έκθεση που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου από την EMPL στην οποία βασίστηκε το Ευρωκοινοβούλιο για να σημειώσει την δυσλειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τις συνέπειες της δράσης της Τρόικα στο κράτος πρόνοιας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τα πορίσματα της Επιτροπής θα αποτελέσουν την αιτιολογική έκθεση του σχετικού ψηφίσματος που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια ΕΚ στις 12 Μαρτίου.

 

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, μπορεί σε μακροοικονομικό επίπεδο το έλλειμμα να είναι πιο περιορισμένο αλλά το χρέος έχει αυξηθεί εκθετικά, και οι αναμενόμενες δημοσιονομικές προσαρμογές δεν προχώρησαν εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης των δημοσιονομικών εσόδων, η οποία οφείλεται στη συρρίκνωση της οικονομίας, της δραστηριότητας και της ζήτησης.

 

Ως προς την εργασία, υπάρχουν λιγότερες θέσεις και με χειρότερες συνθήκες: ανασφάλεια, θέσεις μερικής απασχόλησης, χαμηλοί μισθοί. Κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μικρή βελτίωση σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας, η οποία μπορεί να αποδοθεί στην ακούσια μετανάστευση, την αναγκαστική συνταξιοδότηση και στον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σταματήσει την ενεργό αναζήτηση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ελάχιστο ποσοστό, σε σύγκριση με τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί.

 

Σε κοινωνικό επίπεδο παρατηρήθηκε αύξηση της φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, έχει αυξηθεί η φτώχεια των εργαζομένων, έχει ενταθεί η νομική και πολιτική σύγκρουση μεταξύ των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί και των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών με τη ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ απειλούνται σοβαρά το κοινωνικό σύμφωνο και το μοντέλο του κράτους πρόνοιας.

 

Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι το Κοινοβούλιο περιθωριοποιήθηκε σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων, η ΕΚΤ έλαβε αποφάσεις που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της και η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί πάντα, ακόμη και σε περιπτώσεις οικονομικών δυσχερειών, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών. Τα ζητήματα αυτά λησμονήθηκαν και το βαρύτατο τίμημα είναι η κοινωνική κρίση και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 

 

 

 

 

«Θέστε τέρμα στα προγράμματα το συντομότερο» λέει η EMLP

H έκθεση τονίζει ότι το Κοινοβούλιο περιθωριοποιήθηκε σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε αποφάσεις που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της

 

Έχοντας απώτερο στόχο η έκθεση να αποτρέψει επανάληψη των ίδιων λαθών στο μέλλον και να προλάβει νέες κοινωνικές καταστροφές σε τυχόν μελλοντικές κρίσεις και σε προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής προτείνει 14 σημεία μεταξύ των οποίων τονίζονται τα εξής:

 

Η Τρόικα και τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν τέρμα στα προγράμματα το συντομότερο δυνατόν και να δημιουργήσουν μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων που θα βελτιώνουν τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα επιτρέπουν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους που ορίζουν οι Συνθήκες, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. Υπενθυμίζεται ότι η αποτυχία συμμόρφωσης συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, που πρέπει να διορθωθεί για να αποκατασταθούν πλήρως τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα.

 

Η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει λεπτομερή έκθεση, με τη στήριξη της ΔΟΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση, καθώς και τον αντίκτυπό τους στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, υποδεικνύοντας ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης και της κατάστασης στην απασχόληση σε αυτές τις χώρες.

 

Συνιστάται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να μην θεωρούν τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση ως δαπάνες που υπόκεινται σε περικοπές αλλά ως επένδυση στο μέλλον και να λαμβάνουν εξίσου υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα παράλληλα με τα οικονομικά. Ζητείται να συσταθεί, εφόσον απαιτείται, μια Ευρωομάδα επιφορτισμένη με κοινωνικά θέματα και θέματα απασχόλησης.

 

Συνιστάται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη στις μελλοντικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις την αρχή της ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και να συνυπολογίζουν άλλες εξίσου απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, όπως σχετικά με το ενεργειακό κόστος, το κοινωνικό ντάμπινγκ, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα δίκαια και αποδοτικά χρηματοοικονομικά συστήματα και δημοσιονομικές πολιτικές υπέρ της μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

 

Τέλος, δεδομένου ότι τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που έχουν προκύψει δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, πρέπει να δρομολογηθεί ένα σχέδιο κοινωνικής ανάκαμψης και αποκατάστασης της απασχόλησης το οποίο θα καλύπτει επαρκώς ζητήματα όμως βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, αποκατάσταση του δανειοδοτικού συστήματος, ιδίως για τις ΜΜΕ και υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο κ.α.

 

 

Προσέξτε τις συνέπειες των μέτρων που επιβάλλετε

 

 Alejandro Cercas, ο εισηγητής της έκθεσης σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (© European Union 2013).

 

 

Την εξέταση των κοινωνικών αδικιών -ουσιαστικά- και τη διόρθωσή τους με την ίδια προσοχή με την οποία εξετάζουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, ζητά επειγόντως το Ευρωκοινοβούλιο -λαμβάνοντας υπόψιν την έκθεση- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και να μεριμνούν ώστε τα μέτρα προσαρμογής να εξασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη.

 

Η Επιτροπή, η ΕΚΤ και η Ευρωομάδα πρέπει να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν, όπου είναι απαραίτητο και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν, τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και να συμμορφωθούν με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και το Πρωτόκολλο 94, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα μέσα αυτά θίγονται από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ζητεί η Τρόικα.

 

Η τελευταία και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιβάλλεται να τερματίσουν το συντομότερο δυνατόν τα προγράμματα και να θεσπίσουν μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων καθιστώντας δυνατό για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να πετυχαίνουν τους κοινωνικούς στόχους και τις υπηρεσίες. Χρειάζεται συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει αναλυτικά τον αντίκτυπο των μέτρων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκδώσει συστάσεις σε περίπτωση παραβίασης του Χάρτη·

 

Στον τομέα της υγείας συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να θεωρούν τις δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση ως δημόσια επένδυση για το μέλλον της κάθε χώρας, όχι ως δαπάνες που μπορεί να υποβληθούν σε περικοπές. Επίσης επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η αύξηση του αριθμού των αστέγων.

 

Ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβούλιο διαβιβάζοντας το προσχέδιο του ψηφίσματος στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καλεί μάλιστα την τελευταία να αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο πριν από την επιβολή μεταρρυθμίσεων στις χώρες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα, καθώς και να εξετάσει τα φαινόμενα επέκτασης των συνεπειών αυτών των μέτρων, όπως επί της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της αύξησης της εγκληματικότητας και της ξενοφοβίας.

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση της Επιτροπής εδώ

4 φορές σχολιάστηκε

 • spamε 07.03.2014

  Ναι αμέ, θα μπορούσε το Mega Channel να παίξει τέτοια ωραία θέματα, ειδικά το Mega.. ;-)

 • Γιώργος Δικαστοπ. 07.03.2014

  Μα γιατί δεν βγαίνουν αυτά παραέξω ειλκρινά είναι πολύ κρίμα. Είναι ενδιαφέρονται τα ευρύματα της έρευνας και επιβεβαιώνουν την βλάβη που προκαλεί η Τρόικα!!!

 • Δημήτρης Παπαματθ. 07.03.2014

  Η ECON εξετάζει πιο τεχνικά μακροικονομικά θέματα. Και εξάλλου οι επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ταυτόχρονα επι των ιδίων ζητημάτων.

 • Σώτος 07.03.2014

  Έχει κάνει και η ECON μια ανάλογη έκθεση. Νομίζω και εκεί κράζουνε την Τρόικα.

Δώστε το σχόλιο σας ...